Algemene voorwaarden - Scaleup Impact

Dit zijn de algemene voorwaarden van Scaleup Impact ( Opdrachtnemer ). Het adres van Scaleup Impact is gevestigd op het Marineterrein, Voorwerf 003, Kattenburgerstraat 5, 1018 JA Amsterdam. KvK nummer: 08045899

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via [email protected].

Scaleup Impact heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( Opdrachtgever ).
 2. Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.scaleupimpact.com.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Honorarium

 1. Opdrachtnemer mag het honorarium tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien Opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachten hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Gebruiker zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 4. Een eindafrekening moet door Opdrachtgever worden goedgekeurd binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 5. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn.
  Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

–  15% over de eerste €2500;
–  10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
–  5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
–  1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
–  0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer geeft overschrijding van de termijn voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, gehele of gedeeltelijke ontbinding of opschorting van enige betalingsverplichting.
 4. Iedere overeenkomst eindigt in ieder geval op het tijdstip dat Opdrachtnemer een door haar uitgeleend personeelslid/arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan Opdrachtgever doordat de (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtnemer en het personeelslid/arbeidskracht is geëindigd. Indien beëindiging van de overeenkomst op deze grond plaatsvindt, is Opdrachtnemer op generlei wijze jegens Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van schade het einde van de overeenkomst treedt niet in indien vervanging van het personeelslid/arbeidskracht plaats kan vinden.
 5. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 - Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.
 5. Opdrachtgever draagt er voorts zorg voor dat gebruiker kan rekenen op de tijdige beschikbaarheid van medewerkers van de opdrachtgever die bij werkzaamheden van gebruiker betrokken zullen moeten zijn.
 6. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 7. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Voor zover dit meer faciliteiten betreft dan een eigen werkplek, computer en een telefoon- en internetaansluiting, zal Opdrachtnemer voorafgaand aan de werkzaamheden een nadere specificatie hiervan opstellen.

Artikel 9 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 10 Personeel/arbeidskrachten

 1. De introductie van medewerkers van gebruiker binnen het bedrijf c.q. de instelling van de opdrachtgever zal door de opdrachtgever verzorgd worden. Indien noodzakelijk zal de opdrachtgever voor het informeren van de Ondernemingsraad c.q. Medezeggenschapscommissie(s) en mogelijkerwijs andere overlegorganen zorgdragen conform de van toepassing zijnde procedures.
 2. Opdrachtnemer kan na overleg met de Opdrachtgever de samenstelling van het team van gebruiker wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
 3. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Bij overtreding hiervan verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete, groot € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro).
 4. Gebruiker kan personeelsleden/arbeidskrachten te allen tijde in overleg met de opdrachtgever vervangen.
 5. Indien door een medewerker van Opdrachtnemer in strijd met de bij de Opdrachtgever gebruikelijke huisregels is gehandeld of op enige andere wijze het vertrouwen van de Opdrachtgever is geschonden, zal direct overleg plaatsvinden met Opdrachtnemer, zodat deze adequate maatregelen kan nemen zoals mogelijk berispen, laatste waarschuwing of zelfs vervanging van de medewerker. Één en ander is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding.
 6. Medewerkers die gedurende de duur van de opdracht aantoonbaar hogere kwalificaties hebben gekregen qua deskundigheid, opleidingsniveau en ervaring, kunnen door Opdrachtnemer worden vervangen in overleg met de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen vervanging, is Opdrachtnemer gerechtigd het uurtarief te verhogen tot het tarief dat voor het hogere niveau door gebruiker in het algemeen in rekening wordt gebracht.

Artikel 11 - Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

Artikel 12 - Tussentijdse opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst vanaf 6 maanden na de startdatum, te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding over die 2 maanden gelijk aan tweemaal het bedrag dat gedurende de opdracht tot dan toe gemiddeld per maand is gedeclareerd. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

A. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
B. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
C. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
D. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
E. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 15 - Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar opdrachtnemer niets aan kan doen.

Artikel 16 - Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 17 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 19 - Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.

Artikel 20 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 23 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 24 Referenties

De Opdrachtgever gaat akkoord met het noemen van de naam en vestigingsplaats van zijn organisatie(s) in publicaties van Opdrachtnemer. Vanaf het moment dat opdrachtgever Opdrachtnemer er schriftelijk van in kennis stelt daartegen (verder) bezwaar te hebben zal Opdrachtnemer daar zo spoedig mogelijk mee stoppen.

Artikel 25 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 26 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 - Toepasselijk recht Nederlands recht.

Artikel 28 - Bevoegde rechter Rechtbank Rotterdam.